Leveringsvoorwaarden Thuis

Leveringsvoorwaarden Plan2organize

1. Algemeen
a) Degene die met Plan2organize een overeenkomst aangaat, wordt verder de opdrachtgever genoemd.
b) Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Plan2organize sluit met opdrachtgevers.

2. Kwaliteit
a) Plan2organize verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van Plan2organize.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
a) Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.
b) Plan2organize kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat – een onderdeel van – de offertes en aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
c) De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn vrijgesteld van btw, tenzij anders aangegeven. Reiskosten en materiaalkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven.
d) Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Plan2organize de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst voorzien van de leveringsvoorwaarden van Plan2organize. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coachingstraject.
e) Door het goedkeuren en/of ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van de opdracht en voorliggende leveringsvoorwaarden.

4. Privacy
a) Plan2organize verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Annulering van afspraken
a) Als de opdrachtgever een gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt Plan2organize geen kosten in rekening.
b) Als de opdrachtgever een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Plan2organize gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten
a) Een overeenkomst kan na onderling overleg tussen de opdrachtgever en Plan2organize op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
b) Plan2organize heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
c) Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en – hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen is – deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
d) Plan2organize is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7. Overmacht – verzetten van afspraken
a) Plan2organize behoudt zicht het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b) Plan2organize behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval van cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching of persoonlijke groei.
c) Bij annulering op grond van dit artikel is Plan2organize niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid
a) Plan2organize heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties.
b) Plan2organize is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever – al dan niet in overleg met Plan2organize – heeft genomen. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
c) Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Plan2organize heeft gemeld.
d) Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Plan2organize of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Plan2organize afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
e) Elke aansprakelijkheid van Plan2organize voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Betaling
a) De opdrachtgever dient een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
b) Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
c) Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’.
d) Indien Plan2organize echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

10. Auteursrecht
a) Alle door Plan2organize verstrekte stukken (zoals oefeningen, boeken, teksten) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Plan2organize worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door Plan2organize worden gebruikt, alsmede boeken welke door Plan2organize zijn geleverd, zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

11. Klachten
a) Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Plan2organize. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Plan2organize in staat is adequaat te reageren.
b) Indien een klacht gegrond is, zal Plan2organize de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
c) Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Plan2organize slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.
d) Komen we er onderling niet uit, dan kan je je tot 4 weken na ons uitsluitsel wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NBPO, die geen belang heeft bij Plan2Organize. Je kunt hiervoor een mail sturen aan de voorzitter van de klachtencommissie via info@nbpo.nl.
De NBPO-klachtencommissie onderzoekt je klacht en beoordeelt of deze gegrond is. Als dit het geval is, kan de klachtencommissie besluiten dat je recht hebt op compensatie. Deze compensatie kan nooit meer bedragen dan de hoogte van de kosten van de opleiding of training waarop je klacht betrekking heeft. Een eventuele compensatie zal binnen 5 werkdagen na de uitspraak van de NBPO-klachtencommissie door Plan2Organize aan jou worden voldaan.
De NBPO-klachtencommissie doet uitspraak binnen 4 weken na schriftelijke indiening van je klacht. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend.

12. Toepasselijk recht
a) Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.