Leveringsvoorwaarden Op het werk

Leveringsvoorwaarden Plan2organize

1. Organisatie & Werkwijze
Alle coaching gesprekken en/of trainingen worden uitgevoerd door Lian de Bruin van Plan2Organize.

2. Geheimhouding
Opdrachtnemer garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

3. Kwaliteit
Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Plan2Organize.

4. Prijzen
Standaard zijn bij de trainingsprijs inbegrepen: trainingsmateriaal, honorarium trainer, reistijd, reiskosten tot 30 km, voorbereiding en coördinatie. Lesruimte wordt door Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
Voor individuele coaching geldt het overeengekomen uurtarief. Dit is exclusief reiskosten a 23 cent per km vanaf 30 km.
Alle genoemde bedragen zijn vrijgesteld van btw.
De prijzen van deze offerte zijn geldig tot 1 maand na het uitbrengen van de offerte, tenzij anders is overeengekomen.

5. Facturering en Betaling
Opdrachtnemer factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag direct na aanvang van de training. Facturen worden digitaal verzonden naar Opdrachtgever.

Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever.

Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de op drachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incasso kosten’. IndienPlan2Organize echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

Bij individuele coaching wordt de factuur achteraf verstuurd en geldt eenbetalingstermijn van 14 dagen.

6. Annulering
Annulering van een trainingsgroep

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. De datum van de schriftelijke (bevestiging van de) annulering wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Schriftelijk annuleren bij voorkeur via e-mail info@plan2organize.nl.

In geval van annulering is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

Tot zes weken voor aanvang van de training kan kosteloos worden geannuleerd of worden verplaatst.
Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs.
Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs.
Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.
 
Annulering volgend op een plenaire training en behorend bij een trainingstraject

Individuele gesprekken worden tijdens de plenaire training of vooraf met alle deelnemers direct ingepland voor het gehele traject:

deze afspraken staan vast en zijn bindend;
data en tijden zijn onderling te ruilen en alleen vooraf in overleg met Plan2Organize via info@plan2organize.nl;
bij een uitzonderlijke situatie van overmacht kan (alleen) Plan2Organizebesluiten om een gesprek op een later moment opnieuw in te plannen.
 
Annulering bij individuele coaching

Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

7. Overmacht
Overmacht wordt in deze voorwaarden conform Burgerlijk wetboek als volgt gedefinieerd: Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Bij een situatie van overmacht heeft de opdrachtgever het recht om een training of coaching op een later moment in te halen.

Bij situaties van overmacht waardoor een opleiding of coaching niet conform de opdrachtgeving kan worden uitgevoerd, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training of coaching alsnog zal worden gegeven. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit situaties van overmacht.

8. Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten plus de voorgestelde oplossing,  zodat Plan2Organize in staat is adequaat te reageren.

Komen we er onderling niet uit, dan kan je je tot 4 weken na ons uitsluitsel wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NBPO, die bestaat uit mr. F.H.K. Theissen (voorzitter), mw. V. Pors en dhr. W. Prins, die geen van allen een belang hebben bij Plan2Organize. Je kunt hiervoor een mail sturen aan de voorzitter van de klachtencommissie via info@nbpo.nl.

De NBPO-klachtencommissie onderzoekt je klacht en beoordeelt of deze gegrond is. Als dit het geval is, kan de klachtencommissie besluiten dat je recht hebt op compensatie. Deze compensatie kan nooit meer bedragen dan de hoogte van de kosten van de opleiding of training waarop je klacht betrekking heeft. Een eventuele compensatie zal binnen 5 werkdagen na de uitspraak van de NBPO-klachtencommissie door Plan2Organize aan jou worden voldaan.

De NBPO-klachtencommissie doet uitspraak binnen 4 weken na schriftelijke indiening van je klacht. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend.

9. Intellectuele eigendom
Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Opdrachtnemer in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

10. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade door toepassing van het door de deelnemer geleerde in de training en of coaching en erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfs- schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

11. Resultaten
De gewenste resultaten van de training of coaching kunnen alleen in goed partnerschap worden bereikt. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zullen zich optimaal inzetten om tot een goed eindresultaat te komen.

12. Het Nederlands recht
Het Nederlands recht is van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten.